Tinh thần mới, nội dung mới

- Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947) đã viết: “Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận những khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Quang cảnh Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Trong thực tiễn nhiều nhiệm kỳ qua, các Đại hội của Đảng và nhiều Hội nghị Trung ương đều đề cập đến công tác xây dựng Đảng. Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII), Hội nghị Trung ương 6 lần 2 (khóa VIII), các Hội nghị lần thứ tư của các nhiệm kỳ gần đây đều bàn và ban hành những nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lần sau sâu sắc, toàn diện và cụ thể, rõ ràng hơn so với lần trước.

Cùng với các nghị quyết, Trung ương cũng đã ban hành các chỉ thị, quy định như Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 08 “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quy định số 47, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm; và thành lập, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Các chỉ thị, quy định này đã tạo sự chuyển biến tích cực, rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, được nhân dân tin yêu, đồng tình, ủng hộ, góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, vẫn còn những hạn chế. Nói như Tổng Bí thư, là vẫn còn “một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, đặc biệt là sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình; công tác kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên còn hạn chế...

Những hạn chế trên đòi hỏi công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã đề ra những nội dung mới, tinh thần mới của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Theo đó, nội dung và phạm vi công tác này rộng hơn trước, không chỉ trong Đảng mà trong cả hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp ủy, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là ở các cơ quan thực thi pháp luật, những đối tượng có chức, có quyền, những nơi có nhiều đặc quyền, đặc lợi, kể cả các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực... Đồng thời, bổ sung, làm rõ hơn hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “tiêu cực” sát hợp với tình hình mới.

Mục tiêu được xác định tại Hội nghị Trung ương 4 lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Đảng kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”; tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Trung ương cũng đã bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới. Các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn, với những quy định như những “biệt dược” giúp cơ thể của Đảng và hệ thống chính trị được khỏe mạnh, giúp cho cán bộ, đảng viên tăng cường sức đề kháng, không bị tha hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Những quy định đã đầy đủ, cụ thể. Vấn đề là tổ chức thực hiện với sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để đạt kết quả. Quyết tâm lớn, thống nhất cao, biện pháp quyết liệt; nhưng cũng cần kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục; như Bác Hồ đã khuyên: Phải thường xuyên và tự giác tự phê bình và phê bình như soi gương, rửa mặt hằng ngày, như đánh răng, rửa mặt hằng ngày.

Một mùa xuân mới lại về, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu gương mẫu, tự giác tự soi, tự sửa; để tạo thành luồng gió lành cho năm mới hanh thông, thắng lợi.

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục