Hàm Yên có 211 cán bộ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

- Từ ngày 1 đến 6-8, Huyện ủy Hàm Yên phối hợp với trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 211 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

Các học viên đã được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với địa phương; xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới và xây dựng nông thôn kiểu  mới ở địa phương hiện nay. 

Thông qua đó giúp cán bộ được trang bị thêm kiến thức về lý luận chính trị và kiến thức chuyên môn nhằm tiếp tục nâng cao năng lực triển khai thực hiện tốt công việc được giao.

Tin, ảnh: Công Vượng

Tin cùng chuyên mục