HĐND tỉnh tiếp tục xem xét và thông qua các dự thảo nghị quyết

Trực tiếp- Sáng nay 10-12, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nghe, xem xét và thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

10h50: Phiên họp kết thúc. Chiều nay các đại biểu tiếp tục xem xét và thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

10h38: Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo quy định, đối tượng nộp lệ phí là các hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã). Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh là 100.000 đồng/lần cấp mới, 20.000 đồng/lần cấp lại; Lệ phí đăng ký liên hợp tác xã, hợp tác xã là 200.000 đồng/lần cấp mới, 100.000 đồng/lần cấp lại, cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã: 50.000 đồng/lần, cấp lại, cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp HTX, HTX 20.000 đồng/lần; cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã 2.000 đồng/bản.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp.

100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

10h36: Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện Dự án thủy điện Khuôn Cọ.

Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng là 4,014 ha rừng trồng; Loại rừng: Rừng sản xuất. Địa điểm tại các xã: Hà Lang, Tân Mỹ (Chiêm Hóa).

100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

10h33: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện Dự án thủy điện Thác Giốm.

Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng là 2,834 ha rừng trồng; Loại rừng: Rừng sản xuất. Địa điểm xã Minh Quang (Lâm Bình) và xã Tân Mỹ (Chiêm Hóa),

100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

10h30: Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện Dự án thủy điện Suối Ba 2.

Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng là 1,142 ha rừng trồng; Loại rừng: Rừng sản xuất. Địa điểm xã Xuân Quang (Chiêm Hóa).

100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

10h27: Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C đoạn Km 217+150 - Km 247+100, tỉnh Tuyên Quang.

Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng là 5,82 ha rừng trồng; Loại rừng: Rừng sản xuất. Địa điểm: xã Thanh Tương và thị trấn Na Hang (Na Hang)

100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

10h22: Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án thủy điện Hùng Lợi 3.

Theo đó, tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng là 0,175 ha rừng trồng; Loại rừng là rừng sản xuất. Địa điểm xã Hùng Lợi (Yên Sơn).

Toàn cảnh phiên họp.

98,15% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

10h00: 2 Nghị quyết: Danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013

Dự thảo nêu rõ, tổng số dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai là 95 công trình với tổng diện tích 487,8 ha. Điều chỉnh diện tích 2 dự án với diện tích 570,26 ha để thực hiện thu hồi đất năm 2023 Đưa ra khỏi Danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 là 2 công trình, với tổng diện tích 5ha.

Đại biểu dự phiên họp.

Theo đó có 9 công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 11,64 ha, thuộc địa bàn thành phố Tuyên Quang và các huyện: Hàm Yên, Yên Sơn, Lâm Bình, Sơn Dương.

100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

98,15% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013.

9h20: Nghị quyết Quy định cơ chế huy động các nguồn lực khác quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đại biểu nghe trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Theo dự thảo, việc huy động nguồn vốn tín dụng và nguồn lực hợp pháp khác nhằm hỗ trợ, bổ sung thêm nguồn lực cho các hoạt động, chương trình, dự án với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Việc huy động nhân dân đóng góp phải được thực hiện trên nguyên tắc: Trên tinh thần dân chủ, tự nguyện, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng; dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, có sự tham vấn, lấy ý kiến của người dân.

Các dự án, chương trình sử dụng nguồn vốn tín dụng: hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề; các dự án thuộc các chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ Nông dân, Quỹ phát triển Hợp tác xã, Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh và các tổ chức tín dụng.

100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

9h00: Nghị quyết Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang trình bày dự thảo nghị quyết.

Dự thảo Nghị quyết gồm 9 điều, quy định rõ: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc lồng ghép các nguồn vốn; các nguồn vốn thực hiện lồng ghép; nội dung lồng ghép các nguồn vốn; các bước thực hiện lồng ghép nguồn vốn; cơ chế quản lý và quy tình thủ tục thanh toán, quyết toán. Nguồn vốn lồng ghép được áp dụng đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo nghề, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện; hoạt động kiểm tra, đánh giá, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp.

Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Theo chủ tọa kỳ họp, Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở phân cấp, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, giảm thiểu sự trùng lặp về phạm vi, đối tượng, địa bàn.

Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Vân Đình Thảo phát biểu thảo luận.

Làm rõ thêm về nội dung dự thảo nghị quyết, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Vân Đình Thảo cho biết, nội dung dự thảo nêu rõ việc huy động nguồn lực gồm nhiều yếu tố. Đối với việc áp dụng mức hỗ trợ đối với một số công trình như nhà văn hóa thôn, bản tại các xã vùng đặc biệt khó khăn vẫn thực hiện theo Nghị quyết 88, hỗ trợ 300 triệu đồng/nhà. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh khi đi tiếp xúc cử tri cần tuyền truyền rõ để khi triển khai đảm bảo hiệu quả.

98,15% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

8h47: Nghị quyết Đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; thị trấn các huyện: Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn và điều chỉnh phạm vi một số tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trình bày dự thảo Nghị quyết.

Theo dự thảo, đặt tên 20 đường, 48 phố và 3 công trình công cộng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; 10 đường và 04 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Na Hang (Na Hang); 9 đường, 8 phố và 1 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tân Yên (Hàm Yên); 1 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn). Điều chỉnh phạm vi 5 tuyến đường, 5 tuyến phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã được đặt tên tại Nghị quyết số 85/2006/NQ-HĐND16 ngày 20 tháng 7 năm 2006 của HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 6 về đặt tên đường, phố và các công trình công cộng trên địa bàn thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Đại biểu biểu quyết nghị quyết thông qua máy tính bảng.

100% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

8h35: Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự kỳ họp.

Dự thảo nghị quyết quy định rõ mức thu lệ phí: Cấp giấy phép lao động 600.000 đồng/ giấy phép; cấp lại 450.000 đồng/giấy phép; gia hạn 450.000 đồng/giấy phép. Người nộp lệ phí thực hiện kê khai, nộp theo từng lần phát sinh. Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phát biểu ý kiến thảo luận.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Việt Hùng cho biết thêm, hiện toàn tỉnh có trên 235 người nước ngoài được cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

98,15% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

8h15: Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người mắc bệnh Suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassaemia) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự thảo Nghị quyết gồm 9 điều. Theo đó, nghị quyết được áp dụng cho các đối tượng là người được cơ sở y tế đủ điều kiện chẩn đoán xác định mắc bệnh chính là tan máu bẩm sinh, suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh.  Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ cho người mắc bệnh Suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, bệnh tan máu bẩm sinh trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này không áp dụng đối với các trường hợp khám, chữa bệnh ngoại trú (không có bệnh án), người bệnh tự lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh (trái tuyến, vượt tuyến theo quy định) hoặc khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Đại biểu dự phiên họp.

Nội dung và mức hỗ trợ được quy định cụ thể như tiền ăn, đi lại, thuê phòng trọ, chi phí điều trị ngoài phạm vi được hưởng của quỹ BHYT. Đặc biệt, người bệnh thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hưởng 100% mức hỗ trợ của các chính sách; các đối tượng còn lại được hưởng 80% mức hỗ trợ của các chính sách quy định tại Nghị quyết này.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tinh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết, đại biểu Hứa Thị Hà, tổ đại biểu huyện Sơn Dương đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ lý do đưa bệnh tan máu bẩm sinh vào trong loại bệnh được hỗ trợ kinh phí vì bệnh này không quy định trong loại bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu Hứa Thị Hà phát biểu ý kiến.

Đại biểu Vũ Thị Giang, Phó Ban Văn hóa xã hội (HĐND tỉnh) cho rằng, bệnh tan máu bẩm sinh là một trong những bệnh có tính chất nguy hiểm, người bệnh phải điều trị thường xuyên, liên tục, là bệnh lý có di truyền, người bệnh hầu hết không có khả năng lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người bệnh. Đây là nghị quyết được xây dựng theo hướng cơ chế đặc thù của tỉnh, mang tính nhân văn sâu sắc. Đại biểu cũng cho biết thêm một trong những nguyên nhân dẫn đến loại bệnh này là do hôn nhân cận huyết thống và đây là một trong những cách tuyên truyền về phòng tránh bệnh tan máu bẩm sinh để hạn chế tỷ lệ mắc bệnh thấp nhất trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu Vũ Thị Giang phát biểu ý kiến.

100% đại biểu nhất tri thông qua dự thảo Nghị quyết.

8h00: Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương trình bày dự thảo nghị quyết.

Dự thảo Nghị quyết gồm 6 điều, quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, đối tượng nộp phí, tổ chức thu phí và mức thu phí, đối tượng được miễn, giảm mức phí, quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí. Theo đó, mức thu phí được áp dụng khi tham quan di tích lịch sử, tham quan công trình văn hóa, bảo tàng, tham quan danh lam thắng cảnh, quy định mức thu phí thư viện, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

92,59% đại biểu nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

Toàn cảnh kỳ họp.

Trở về đầu trang

Thực hiện: Phạm Huyền - Thu Hằng - Quốc Việt - Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục