Cảnh giác với âm mưu tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng

- Tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng là vấn đề cốt lõi, nội dung xuyên suốt trong hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch đối với Đảng ta. Thông qua các hình thức như: xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, nhằm gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng; phủ nhận mọi thành tựu cách mạng mà nhân dân ta

giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Với các yêu sách phi lý, chúng đòi Đảng và Nhà nước ta phải thay đổi thể chế chính trị, từ tư tưởng chính trị đến nguyên tắc tổ chức, phương pháp công tác lãnh đạo, quản lý xã hội. Để đi đến xóa bỏ quyền lãnh đạo của Đảng, chúng công khai truyền bá các quan điểm đối lập với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Bằng nhiều thủ đoạn như khoét sâu, thổi phồng sai lầm khuyết điểm, bịa đặt, vu cáo, bóp méo, xuyên tạc sự thật... để hạ thấp uy tín của Đảng. Đồng thời chúng đưa ra những luận điệu hằn học, cũ rích nhằm hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; triệt để lợi dụng những hạn chế của chúng ta trong thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật, nhất là lợi dụng việc Đảng đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống tham nhũng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, Đảng viên để xuyên tạc, công kích chủ trương, chính sách của Đảng, hòng gây mất đoàn kết nội bộ, kích động tâm lý xã hội. Đó chính là sự cố tình đổi trắng thay đen, xuyên tạc, bóp méo bản chất, tính chất và thành tựu to lớn của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là cố gắng to lớn, rất đáng tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đảng và Nhà nước ta không phủ nhận những yếu kém, khuyết điểm trong quá trình phát triển như nền kinh tế nước ta còn tụt hậu, đời sống của đồng bào ở nhiều vùng miền còn khó khăn, vẫn còn tệ tham nhũng, quan liêu, cửa quyền với nhân dân, gây bất bình trong nhân dân. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp để kiên quyết sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đó.

Trước những luận điệu xuyên tạc, phản động, chúng ta cần cảnh giác, nhận diện, đánh giá đúng thực chất và tác hại của những âm mưu, thủ đoạn hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng của các thế lực thù địch, phản động, để kiên định lý tưởng cộng sản, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục