Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

- Tháng 2-2020, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thực hiện hợp nhất thành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh theo Đề án số 15-ĐA/TU ngày 31-12-2019 của Tỉnh ủy và Quyết định số 1269-QĐ/TU ngày 16-1-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sau hơn 1 năm thực hiện Đề án, cơ cấu bộ máy của 2 Đảng bộ được tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối ngày càng rõ nét, toàn diện và có chiều sâu.

Bộ máy tinh gọn

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết, sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án và Quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Doanh nghiệp tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy; tiếp nhận, bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động theo vị trí việc làm; thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên theo quy định; sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ và Quy định về phân cấp quản lý, giới thiệu cán bộ ứng cử; ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ổn định về tổ chức để thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu phát biểu tham gia ý kiến đánh giá về Đề án 15-ĐA/TU ngày 31-12-2019 của Tỉnh ủy tại Hội nghị BCH Đảng bộ Khối.

Sau hơn 1 năm thực hiện hợp nhất, cơ cấu bộ máy của Đảng bộ được tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Việc hợp nhất không tác động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên; khắc phục cơ bản sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả hoạt động.

 Tổ chức bộ máy cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, gồm: Thường trực Đảng ủy, Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Cơ quan UBKT, Đoàn khối, Công đoàn Viên chức, Hội Cựu chiến binh. Giảm 1 đầu mối cơ quan cấp tỉnh; 4 ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy và 2 đoàn thể khối; 15 vị trí lãnh đạo. Biên chế giao 34 (giảm 4 biên chế so với năm 2019). Theo Đề án đến tháng 1/2023, biên chế là 31 (giảm thêm 3 biên chế, giảm tổng là 7 biên chế so với năm 2019). Ban Chấp hành từ 54 còn 25 đồng chí (giảm 28 đồng chí); Ban Thường vụ từ 18 còn 7 đồng chí (giảm 11 đồng chí). Bộ máy được tinh giản, tiết kiệm chi thường xuyên cho ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng/năm...

Nâng cao vai trò lãnh đạo và hiệu lực hoạt động

Hai Đảng ủy Khối trước hợp nhất là những cơ quan độc lập, công tác phối hợp trong lãnh, chỉ đạo, tham mưu giúp cấp ủy tỉnh có lúc, có việc chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ, kịp thời. Sau hợp nhất, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối được thể hiện rõ nét kịp thời, toàn diện, thống nhất có chiều sâu, gắn được sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; kịp thời củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nhất là tổ chức đảng, đảng viên thuộc doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Năm 2021, Đảng ủy Khối đã thành lập được 2 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đó là Chi bộ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Tuyên Quang LGG và Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng của toàn Đảng bộ lên 129 tổ chức, với trên 4.960 đảng viên...

Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được duy trì và ngày càng nâng cao; các chi bộ, đảng bộ doanh nghiệp tổ chức sinh hoạt chi bộ phù hợp với đ