Chú trọng hơn nữa

- Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Kiểm lại thời gian qua, công tác này đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm thực hiện đúng cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế do một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất, đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện. Ngoài ra hạn chế còn có nguyên nhân do một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, năng lực, phẩm chất, uy tín hạn chế, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng…

Nghị quyết 28 lần này đã đề ra những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Trong đó, tiếp tục nhấn mạnh giải pháp về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Mặc dù những năm gần đây Trung ương đã có những quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; nhưng trong thực tế, vẫn còn nhiều cán bộ đảng viên, kể cả người có chức vụ quan trọng bị “nhúng chàm”, nêu gương xấu. Cùng với họ, gia đình, người thân cũng chưa có lối sống gương mẫu, coi trọng vật chất hơn đạo đức, danh dự, vô cảm trước những khó khăn của quần chúng nhân dân. Các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đều “vạch mặt chỉ tên” những gương xấu đó.

Phấn khởi vì Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, tiếp tục nhấn mạnh vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhân dân cũng mong muốn tổ chức đảng các cấp cần chú trọng hơn nữa công tác giáo dục và công tác kiểm tra giám sát đảng viên - trong đó đề cao vai trò giám sát của nhân dân. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, tự soi tự sửa hàng ngày của mỗi cá nhân và tổ chức Đảng. Có như vậy mới kịp thời phát hiện, đề phòng các vi phạm từ sớm, từ xa; đồng thời giúp cán bộ, đảng viên không thể, không dám vi phạm.            

   Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục