Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ II năm 2022

Video không hợp lệ

Video khác