Điều chỉnh phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023 đúng quy định

- Ngày 19/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có Văn bản số 756/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023, việc này đã nhận được sự tán thành của các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với những trường hợp giáo viên hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg).

Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện tuyển dụng theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 2015 trở về trước (sau đây viết tắt là Văn bản số 5378/BNV-CCVC).

* Về việc tuyển dụng đặc cách

Sau khi có Văn bản số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo rà soát trong toàn tỉnh, ban hành kế hoạch và tổ chức quy trình tuyển dụng đặc cách bảo đảm theo quy định; trong đó, đối tượng tuyển dụng đặc cách thực hiện theo quy định tại mục 2, Văn bản số 5378/BNV-CCVC:“Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng”.

Trên địa bàn tỉnh, đối tượng là giáo viên hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg không thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo quy định tại Văn bản số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ. Lý do: Không thuộc đối tượng hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc (trong chỉ tiêu biên chế viên chức) được Bộ Nội vụ thẩm định, giao hằng năm cho tỉnh Tuyên Quang; tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện xong xét tuyển đặc cách theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ; sau khi hoàn thành việc tuyển dụng đặc cách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại mục 4, Văn bản số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

* Về việc tuyển dụng viên chức

Từ năm 2016 đến năm 2022: Ủy ban nhân dân tỉnh đều tổ chức tuyển dụng viên chức; trong đó, giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg (trong định mức đã được cấp có thẩm quyền cho ý kiến; có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng) được xét tuyển trong các kỳ tuyển dụng viên chức. Đến thời điểm tháng 5/2023, số giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh là 1.395 người.

Tại Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị, Quyết định số 34-QĐ/BTCTW ngày 28/9/2022 của Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh Tuyên Quang được giao bổ sung 1.246 người làm việc. Trong đó, Mầm non 961 chỉ tiêu, tiểu học 107 chỉ tiêu, THCS 135 chỉ tiêu, THPT 43 chỉ tiêu. Căn cứ số lượng người làm việc còn thiếu, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023.

Tháng 6/2023, sau Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang trước kỳ họp thứ 6 về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, một số giáo viên mầm non đề nghị tỉnh Tuyên Quang báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét được thực hiện tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển vào làm viên chức.

Nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn của tỉnh, bảo đảm quy định của pháp luật hiện hành, sau khi báo cáo, xin ý kiến và được cơ quan thẩm quyền hướng dẫn, ngày 19/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có Văn bản số 756/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023. Theo đó, điều chỉnh phương thức tuyển dụng (mục 3, phần II, Quyết định 513/QĐ-UBND ngày 22/5/2023) từ thi tuyển sang xét tuyển; nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, việc xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian phỏng vấn: 30 phút (thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).

Bên cạnh đó, để bảo đảm thống nhất về danh mục tài liệu ôn tập và quản lý chặt chẽ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh biên soạn danh mục tài liệu cho thí sinh ôn tập gửi các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; chỉ đạo tổ chức phỏng vấn xét tuyển tại phòng có gắn camera, dữ liệu buổi phỏng vấn phải được lưu trữ để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Ngày 09/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 98/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức giáo dục tỉnh Tuyên Quang, theo đó tại mục “2. Về tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2023, năm 2024” nêu rõ: Tổ chức tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy định của pháp luật và theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với giáo viên mầm non hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Chính phủ, hoàn thành việc xét tuyển (đối với người đủ điều kiện, tiêu chuẩn) trong năm 2024. Việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023, năm 2024 của tỉnh Tuyên Quang bằng hình thức xét tuyển bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hải Thủy

Tin cùng chuyên mục