Không cần thiết phải xác định rõ vị trí ranh giới, diện tích đến từng thửa đất

Ông Nguyễn Xuân Nho
Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang

Tại điểm b, khoản 7, điều 65 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2023 quy định về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có nội dung quy định về danh mục các công trình dự án phải xác định rõ vị trí, ranh giới, diện tích đến từng thửa đất trên bản đồ địa chính. Theo tôiquy định này chưa phù hợp, bởi các công trình dạng tuyến thiết kế hai bước có thể thay đổi với hướng tuyến. Nếu yêu cầu chi tiết đến từng thửa đất sẽ phải trình qua HĐND tỉnh nhiều lần. Do đó, chỉ cần xác định về số lượng, loại đất, cần bỏ cụm từ “phải được xác định rõ vị trí ranh giới, diện tích đến từng thửa đất trên bản đồ địa chính” và thay bằng cụm từ “xác định về diện tích, loại đất thu hồi”.

Tin cùng dòng sự kiện