Hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài

Ngày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 20/2022/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, các nhân quy định tại Pháp lệnh ngoại hối (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và một số văn bản liên quan. Theo đó:

1. Đối với việc mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều của người cư trú là tổ chức:

- Theo điểm a khoản 1 Điều 4, trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của tổ chức như sau: “Mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ theo các cam kết, thỏa thuận giữa Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương với nước ngoài. Nguồn tài trợ, viện trợ là các khoản kinh phí từ ngân sách hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ”.

- Tổ chức có nhu cầu mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích tài trợ, viện trợ trực tiếp liên hệ với ngân hàng được phép và xuất trình các giấy tờ, chứng từ có liên quan theo yêu cầu của ngân hàng để được xem xét, cho phép mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.

2. Hiệu lực thi hành:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023 và thay thế Thông tư số 20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép.

Toàn văn Thông tư 20/2022/TT-NHNN.

Tin cùng chuyên mục