Tài liệu hỏi đáp một số nội dung về vay vốn có hỗ trợ lãi suất tiền vay theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang có tài liệu hỏi đáp về một số nội dung vay vốn có hỗ trợ lãi suất tiền vay theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục