Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 tính đến ngày 18-9

- Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023: 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có 37 đơn vị chủ đầu tư các công trình dự án.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 18 tháng 9 năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trung bình cả nước đạt 42%; giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt 29,6% kế hoạch, tăng hơn 1,8% so với kỳ báo cáo ngày 15 tháng 9 năm 2023 (đạt 2.058,928 tỷ đồng/6.954,567 tỷ đồng, giá trị giải ngân tăng thêm 128,328 tỷ đồng)

Chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình cả nước (14 đơn vị)

Đối với sở, ban, ngành cấp tỉnh (11 đơn vị)

- Báo Tuyên Quang đạt 99,6%.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 97,7%.

- Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài đạt 91,4%.

- Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh đạt 87,4%.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT đạt 84,1%.

- Đài phát thành và Truyền hình tỉnh đạt 82,6%.

- Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang đạt 59,5%.

- Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 51,3%.

- Công an tỉnh đạt 42,7%.

- Sở Giao thông vận tải đạt 42,6%.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông đạt 42,2%.

Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (03 đơn vị)

- Huyện Chiêm Hóa đạt 57,1%.

- Huyện Na Hang đạt 43,8%.

- Huyện Sơn Dương đạt 42,8%.

 Chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước (09 đơn vị)

 Đối với sở, ban, ngành cấp tỉnh (09 đơn vị)

- Sở Công Thương đạt 35,2%.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đạt 34,6%.

- Sở Y tế đạt 34,3%.

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 25,8%.

- Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt 23,1%.

- Sở Tài chính đạt 17%.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN đạt 17,3%.

- Sở Xây dựng đạt 4,6%.

- Trường Cao đẳng nghề đạt 1%.

 Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (04 đơn vị)

- Huyện Lâm Bình đạt 29,5%.

- Huyện Yên Sơn đạt 24,8%.

- UBND thành phố Tuyên Quang đạt 21,3%.

- Huyện Hàm Yên đạt 9,4%.

Một số chủ đầu tư có giá trị giải ngân tăng hơn so với kỳ báo cáo ngày 15/9/2023 (04 đơn vị)

-  Sở giao thông vận tải, tăng 4,7%, giá trị giải ngân tăng thêm 20,5 tỷ đồng

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, tăng 6,4%, giá trị giải ngân tăng thêm 99,190 tỷ đồng

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN, tăng 0,6%, giá trị giải ngân tăng thêm 1,359 tỷ đồng.

- Huyện Chiêm Hóa, tăng 1,7%, giá trị giải ngân tăng thêm 3,508 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục