Đổi mới đánh giá cán bộ nhìn từ việc “đặt hàng”, giao nhiệm vụ cho người đứng đầu - Bài 1: Việc khó có người đứng đầu