Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đảng viên

- Thực tiễn cho thấy, nơi nào xây dựng được tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và đội ngũ đảng viên có chất lượng, tiên phong, gương mẫu thì tạo ra sức mạnh tổng hợp, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng và thành tựu phát triển của đất nước.

Chị Lý Thu Hương
Thôn 2, xã Trung Môn (Yên Sơn)

Tuy nhiên, hiện nay năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên còn có hạn chế, ảnh hưởng tới vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở… Theo tôi, để phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên, cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc trong thực tiễn và có biện pháp cụ thể nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Trong đó, cần lựa chọn, quy hoạch, giới thiệu ứng cử, đề cử, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, thực sự tiên phong gương mẫu và luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên.

Tin cùng chuyên mục