Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tại Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai chuyên đề năm 2024

 

Kính thưa GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương!

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!

Thưa toàn thể các đồng chí!

SAU một buổi làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình, nội dung đề ra.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Hưng

Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hơn nữa nhận thức cả lý luận, thực tiễn về vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng của Đảng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng,  phát triển văn hóa; mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu xây dựng và phát triển văn hóa của tỉnh giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030 cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Đại biểu tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh.

Để triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực hiện tốt chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, việc triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với thực tiễn; gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và việc triển khai học tập Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Tuyên Quang.

Trong đó, tập trung tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, vai trò, sứ mệnh, đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc; khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Cập nhật nội dung bài viết vào chương trình giáo dục lịch sử Đảng trong hệ thống trường Chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị và các trường cao đẳng, đại học; tổ chức hội thảo, tọa đàm về nội dung bài viết bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong quá trình thực hiện chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương, góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định vai trò lãnh đạo, đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn tỉnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Tuyên Quang trong thời kỳ mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang đáp ứng yên cầu phát triển toàn diện, bền vững. Quan tâm giữ gìn, bảo tồn phát huy lễ hội truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc, giá trị di tích lịch sử cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ gắn với phát triển du lịch; xây dựng văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội. Xây dựng con người Tuyên Quang phát triển toàn diện với những phẩm chất tiêu biểu Yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo. Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Các trường học trong tỉnh thường xuyên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh.

Thứ ba là, chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong xây dựng và phát triển văn hóa, thực hiện văn hóa học đường, văn hóa công sở, công vụ, xây dựng nền hành chính vì Nhân dân phục vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, để việc khai thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, thực chất và hiệu quả cao.

Ngay sau hội nghị này, trên cơ sở các nội dung được quán triệt, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm ngăn chặn, đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đưa việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên trở thành nhu cầu tự thân, tự giác, thường xuyên và là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Một góc đường phố Tuyên Quang.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin trân trọng cảm ơn Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương. Với bề dày kinh nghiệm, sự nhiệt huyết, kiến thức sâu rộng, uyên thâm, Giáo sư đã truyền đạt hết sức sâu sắc, sinh động nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Mong rằng trong thời gian tới, Giáo sư tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh Tuyên Quang trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Một lần nữa, xin trân trọng gửi tới Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo và các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!