Phát huy những bài học về xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

- Mặt trận Việt Minh ra đời cách đây 81 năm, là biểu hiện sinh động nhất sự đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng. Phát huy những giá trị lịch sử, MTTQ các cấp không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Theo các tài liệu lịch sử, năm 1941, bối cảnh, tình hình trong nước và thế giới xuất hiện nhiều thời cơ thuận lợi cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Ngày 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau gần 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước đã trở về Tổ quốc qua mốc 108 tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp cách mạng.

Tháng 5/1941, Người triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (khóa I) của Đảng ở Khuổi Nặm, Pác Bó quyết định sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng - khẳng định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam. Để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, phải vận dụng phương pháp hiệu triệu thống thiết, làm sao đánh thức được tinh thần dân tộc cho nhân dân, theo đề nghị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh).

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo xã Minh Thanh.

Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức ra đời với sứ mệnh tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các đảng phái, dân tộc, tôn giáo, phát huy lòng yêu nước, nhiệt tình cách mạng, ý chí đấu tranh, sự hy sinh, cống hiến của mỗi người, góp phần thúc đẩy và tạo nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Từ ngày 31/01 - 04/02/1977, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam quyết định thống nhất 3 tổ chức mặt trận ở 2 miền lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Có thể thấy, Mặt trận Việt Minh ra đời cách đây 81 năm, là biểu hiện sinh động nhất sự đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng. Lịch sử đã ghi nhận Mặt trận Việt Minh và các hình thức mặt trận sau đó tuy khác nhau (Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, MTTQ Việt Nam) song đều là mặt trận dân tộc thống nhất với sứ mệnh tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đảng phái, dân tộc, tôn giáo, phát huy lòng yêu nước, nhiệt tình cách mạng, ý chí đấu tranh, sự hy sinh, cống hiến của mỗi người, góp phần tạo nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với chặng đường lịch sử vẻ vang 81 năm Mặt trận Việt Minh và truyền thống của quê hương cách mạng, từ ngày thành lập đến nay, MTTQ tỉnh đã trải qua 14 kỳ Đại hội. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, nhận thức đầy đủ và sâu sắc quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên và lâu dài. Trong suốt những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã nghiêm túc quán triệt, sáng tạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện một cách khoa học, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đó, đã tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân. Vị thế  của Tuyên Quang được nâng cao.

Tỉnh đã nhất quán, kiên trì nguyên tắc: Mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân, phải được nhân dân đồng thuận, ủng hộ, nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Tỉnh luôn kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc; giữa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với với xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng sống mọi mặt của nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái, chống rác thải nhựa thích ứng với biến đổi khí hậu.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức cấp trên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống và ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; hỗ trợ làm nhà cho đoàn viên, hội viên nghèo, hộ nghèo; công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Đồng thời, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục