Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng quê hương giàu mạnh

- Mùa thu lại về. Trong cuộc sống đủ đầy của ngày hôm nay, người dân trên quê hương cách mạng Tuyên Quang vẫn không thể nào quên những ngày gian khó chung sức, đồng lòng tham gia làm cách mạng. Nhìn lại chặng đường cách mạng 77 năm qua, chúng ta tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, tự hào về Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, trong đó có thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Nhớ lại thời điểm lịch sử vào đầu năm 1945, khi tình hình thế giới biến động mau lẹ, có lợi cho cách mạng Việt Nam, Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau là hành động của chúng ta”. Nằm ở vị trí “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, Tuyên Quang đã được lựa chọn làm căn cứ địa cách mạng - Thủ đô Khu Giải phóng, trung tâm lãnh đạo cách mạng của cả nước. Với bề dày lịch sử truyền thống yêu nước, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đoàn kết theo Đảng, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Với tinh thần yêu nước, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, mặc dù còn vô vàn khó khăn, nhưng nhân dân các dân tộc Tuyên Quang vẫn một lòng ủng hộ cách mạng. Bối cảnh lúc bấy giờ, Khu giải phóng chưa có nguồn thu, không có vật chất, ngân sách, kinh phí..., mọi thứ đều dựa vào sự ủng hộ của nhân dân. Tính đến tháng 8-1945, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã ủng hộ và chuyển đến Tân Trào hơn 100 tấn lương thực, thực phẩm gồm: thóc, gạo, ngô, trâu, bò, lợn, gà, vịt, rau, củ, quả và hàng tấn muối. Nhân dân còn ủng hộ ngày công, gỗ, tre, vầu, lá cọ để làm lán trại, nhà ở cho các cơ quan Trung ương đóng tại các xã An toàn khu.

Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được kết tinh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước hiện nay. Nhân dân Tuyên Quang một lòng tin tưởng theo Đảng, Bác Hồ, cùng đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và vượt qua khó khăn phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch. Qua đó làm tăng sức mạnh, sự đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết nội bộ và đoàn kết giữa các dân tộc. Đoàn kết chính là “bức tường” vững chắc để ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng quê hương giàu đẹp, phát triển.

Người dân Tuyên Quang đang được đón một mùa Thu tươi mới.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục