Thông báo điều chỉnh kế hoạch tiếp nhận viên chức

- Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang thông báo điều chỉnh kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức của Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2023. (điều chỉnh Thông báo số 04/TB-PCU ngày 05/5/2023 của Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài), cụ thể:

(Thông báo số 04/TB-PCU ngày 05/5/2023 của Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài).

I. Điều chỉnh nội dung 1, mục I Thông báo số 04/TB-PCU ngày 05/5/2023 như sau:

1. Vị trí việc làm cần tiếp nhận: Trưởng phòng Quản lý Tài chính (tiếp nhận để bổ nhiệm).

2. Yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành, chuyên ngành đào tạo của vị trí việc làm cần tiếp nhận: Đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành:

Tài chính, Tài chính kế toán, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận: Đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị.

4. Hồ sơ của người tiếp nhận: Thành phần hồ sơ đăng ký dự tiếp nhận: Thực hiện theo quy định tại nội dung 2.5, phần 2, mục I Thông báo số 04/TB-PCU ngày 05/5/2023 của Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài.

II. Điều chỉnh nội dung 1 (thời gian nhận hồ sơ) mục II Thông báo số 04/TB-PCU ngày 05/5/2023 như sau:

- Vị trí việc làm Chuyên viên Nghiệp vụ quản lý dự án: Từ ngày 08/5/2023 đến hết ngày 08/6/2023 (trong giờ hành chính);

- Vị trí việc làm Trưởng phòng Quản lý Tài chính: Từ ngày 18/5/2023 đến hết ngày 18/6/2023 (trong giờ hành chính).

III. Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Thông báo số 04/TB-PCU ngày 05/5/2023 của Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài.

Trên đây là thông báo điều chỉnh kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức của Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài đợt 6 tháng đầu năm 2023.

- Thông báo số 05/TB-PCU ngày 18/5/2023 của Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài.

Tin cùng chuyên mục