Trực tiếp: Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI

Video khác