Trực tiếp: Xem xét và thông qua các Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Video khác