Đưa pháp luật vào cuộc sống

- Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội.

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn hiến pháp, pháp luật cho mọi người, góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người, qua đó xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội.

Tại tỉnh ta, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: chủ động, linh hoạt hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật những lĩnh vực, vấn đề nóng thuộc phạm vi quản lý nhà nước được dư luận xã hội quan tâm; tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành; tổ chức hội nghị, hội thảo, biên soạn tài liệu về Ngày Pháp luật Việt Nam, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật (thi sân khấu, thi trực tuyến), tọa đàm giao lưu, đối thoại chính sách, pháp luật; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Nhiều địa phương tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động, phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng sâu, vùng xa; tổ chức đối thoại chính sách với người dân và doanh nghiệp; thể hiện sự sáng tạo trong khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật và công tác hòa giải và chuẩn tiếp cận pháp luật...

Với các thông điệp: sống và làm việc theo pháp luật; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ; chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh…

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người dân hãy tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục