Giữ vững lời thề độc lập

- Cách đây 78 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, chính thức khai sinh Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á - Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đó chính là Tuyên ngôn dựng nước của dân tộc Việt Nam thời hiện đại, thấm đượm các giá trị nhân văn của thời đại mới, bởi sự đề cao các giá trị dân chủ, tự do, công bằng và bình đẳng xã hội. Bản Tuyên ngôn đã thể hiện mạnh mẽ ý chí và khí phách của dân tộc Việt Nam: “Thà hy sinh tất cả chứ quyết không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Đó cũng là lời hịch truyền gửi đến muôn đời con cháu mai sau với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

78 năm qua, giữ vững lời thề độc lập từ Quảng trường Ba Đình lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã kiên cường và bền bỉ đấu tranh, đánh thắng hai đế quốc to là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tiếp đó là tiến hành thắng lợi các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Và ngày nay, chúng ta đang thực hiện công cuộc đổi mới, chinh phục mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Với những thắng lợi đã giành được trong 78 năm qua, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay.
Những thành quả cách mạng ấy có được bởi Đảng ta luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; quy tụ và phát huy được lòng yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng mọi trở ngại.

Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn khởi với những kết quả đạt được của nửa nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp, phấn khởi với tinh thần quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực không ngừng, không nghỉ, không vùng cấm do Đảng lãnh đạo.

Tự hào là Thủ đô Khu giải phóng, nơi khởi nguồn Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đang tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, cơ chế, chính sách của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, chú trọng khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển để nâng cao quy mô, giá trị, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và toàn diện; chủ động nắm bắt, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế để chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh; tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của Trung ương, huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các công trình, dự án thực hiện 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực tăng trưởng.

Quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa - xã hội, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nguyện giữ vững lời thề độc lập; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc quê hương Cách mạng Tháng Tám tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước trên con đường đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục