Không để chậm trễ ảnh hưởng đến người dân

- Việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nâng cấp các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ tra cứu, khai thác thông tin cá nhân, không gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức. 

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định và chỉ đạo của Chính phủ nên dẫn đến tình trạng gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; vẫn còn tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân. Một số địa phương đã kết nối, đảm bảo điều kiện nhưng vẫn hạn chế khai thác, sử dụng thông tin dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính...

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ đã gửi công điện yêu cầu các bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành kết nối và thực hiện tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ để khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Thủ tướng yêu cầu không để người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Có thể nói, thực hiện Đề án 06 thời gian qua chúng ta đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cần được ưu tiên, cần phải quyết tâm, quyết liệt, tập trung của cả hệ thống chính trị. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nói đến giấc mơ khát vọng phát triển đất nước sánh vai cường quốc năm châu.

Để hiện thực hóa giấc mơ Việt Nam hùng cường, thịnh vượng như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã định hướng, không có con đường nào khác là chúng ta phải nhanh chóng thực hiện công cuộc chuyển đổi số toàn dân, toàn diện đất nước với 3 trụ cột chính: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Vì vậy, nếu để chậm trễ, nếu không quyết liệt thì không chỉ ảnh hưởng đến người dân, mà chúng ta cũng không thể đạt được các mục tiêu như đã đề ra.                                                

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục