Làm tốt công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

- Hiện nay các địa phương trong tỉnh đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và đang tích cực chuẩn bị tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo lịch trình các mốc thời gian và nội dung công việc phải triển khai thực hiện ban hành kèm theo Kế hoạch số 01/KH - UBBC của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, có tổng số 49 nội dung công việc phải thực hiện. Trong các nội dung công việc được xác định thì nhiệm vụ chính, quan trọng hàng đầu là tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành theo 5 bước. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng; cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử; tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có một số đổi mới đáng chú ý nhằm lựa chọn được những người tiêu biểu nhất ra ứng cử. Như quy định rõ danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải đảm bảo số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải đảm bảo có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 6, điều 57, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp xã có đổi mới là: Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với chi hội trưởng các đoàn thể họp với Bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng dân phố để dự kiến người của thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Theo quy định, hiện nay các địa phương đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và đang tiến hành các công việc có liên quan. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai hoàn thành trước ngày 19/3 và hội nghị hiệp thương lần thứ ba hoàn thành trước ngày 18/4. Đồng thời chậm nhất là đến 17 giờ ngày 14/3, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử.

Đối với việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú, theo quy định, khác với kỳ bầu cử trước, kỳ này có đổi mới là trường hợp dự kiến ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân không đạt sự tín nhiệm của trên 50% số cử tri tham dự Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định.

Như vậy việc triển khai làm tốt các hội nghị hiệp thương, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân này được đặc biệt lưu ý, nhằm đảm bảo cơ cấu, thành phần, tỷ lệ đại diện hợp lý và chất lượng đại biểu của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục