Lan tỏa những việc làm thiết thực trong học tập và làm theo Bác

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tác động tích cực, lan tỏa trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo động lực quan trọng giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Thực tế cho thấy, việc nhận thức đúng, đầy đủ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải chuyển được nhận thức đó thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong học tập và làm theo Bác của từng tập thể và mỗi cá nhân. Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn tỉnh ta đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh phải vượt qua những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Để việc học và làm theo Bác tiếp tục đi vào chiều sâu, bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sinh động để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như mỗi cá nhân phải có chương trình, kế hoạch, việc làm cụ thể để học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực đột phá của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Lấy kết quả học tập và làm theo Bác làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Song song với đó, cần phát hiện và tôn vinh kịp thời các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó nhân rộng các mô hình tốt, các điển hình hay tại mỗi địa phương, đơn vị và trong toàn tỉnh, tạo sức lan tỏa và khơi dậy khát vọng, niềm tin, nhiệt huyết của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như từng người dân đẩy mạnh các phong trào thi đua đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Có như vậy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mới có sức sống mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tập thể, mỗi cá nhân, từ đó góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn toàn tỉnh.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục