Lan tỏa sâu rộng, hiệu quả

- Chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trên mọi lĩnh vực trong học và làm theo Bác được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng.

Có thể thấy thời gian qua, việc học và làm theo Bác đã được các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt. Việc đưa nội dung học tập chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên. Thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp luôn gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; phong cách làm việc dân chủ, dám nghĩ, dám làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước.

Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Khu dân cư tự quản vệ sinh môi trường”, “Toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Hũ gạo tình thương”, “Giúp nhau giảm nghèo”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”... các mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả trên đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân; nâng cao nhận thức và hành động, tích cực nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nêu gương, bởi theo Người: “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống”.

Vì vậy, để việc học và làm theo Bác ngày càng lan tỏa, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện học tập và làm theo Bác sao cho phù hợp, phong phú, sinh động, hấp dẫn gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Cần chú trọng việc thực hiện “nêu gương” của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân.

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục