Thực hiện nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh

- Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm coi trọng việc nêu gương. Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương có vai trò to lớn và là một trong những chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Người nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và “trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ trong nhiệm kỳ tới “Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, trang 41).

Học Bác, bên cạnh học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo đức, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của người cán bộ, đảng viên. Học Bác, chúng ta phải xây dựng bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Qua đó bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm cho đất nước ngày càng phát triển.

Làm theo Bác là thực hiện đồng thời việc nêu gương của những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị. Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo; phải thể hiện được tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy tốt trí tuệ tập thể.

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp cho bản thân ngày càng được tôi luyện để trưởng thành. Và như vậy, Đảng sẽ ngày càng được tăng cường sức mạnh, sức chiến đấu, sự trong sạch, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của Nhân dân.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục