Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ

- Những năm qua các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ. Nhờ vậy, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chế độ sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ được thực hiện nề nếp hơn, chất lượng sinh hoạt đã có những chuyển biến rõ nét, từng bước khắc phục tính hình thức trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; vai trò, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ ở cơ sở vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế. Một số cấp ủy chưa chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quy chế làm việc; tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ còn hạn chế; vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ và người đứng đầu chưa rõ nét; có cấp ủy chưa sâu sát, thiếu các giải pháp cụ thể trong lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc quản lý giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên có nơi chưa chặt chẽ…

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Ngày 10-9-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU “về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định về công tác xây dựng Đảng. Xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên và người đứng đầu phải nêu cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm các quy định, quy chế của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng; việc cụ thể hóa và ban hành nghị quyết của cấp ủy, chi bộ phải được xây dựng trên cơ sở căn cứ khoa học và thực tiễn, xác định vấn đề đúng, trúng, hợp lòng dân, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, có tính khả thi cao, phát huy được dân chủ, trí tuệ tập thể, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cấp ủy, chi bộ. Cấp ủy, chi bộ phải xác định và lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo trong từng giai đoạn; cấp ủy viên các cấp và người đứng đầu phải nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động, sáng tạo, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, gương mẫu đi đầu, làm trước, nói đi đôi với làm, bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả công việc, tránh hình thức, lãng phí, bệnh thành tích, thường xuyên tự soi, tự sửa, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương.

Trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ phải thực sự phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt tự phê bình, phê bình. Phân công cấp ủy viên chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ; trong sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Thực hiện có hiệu quả chủ trương giao việc đột phá, đổi mới đối với cán bộ thuộc diện cấp mình quản lý. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng chất lượng kết nạp đảng viên, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, các doanh nghiệp, ở những chi bộ ít đảng viên và nhiều năm không kết nạp được đảng viên. Có hình thức, giải pháp phù hợp giúp đảng viên thường xuyên đi làm ăn xa thực hiện nghĩa vụ của người đảng viên; thực hiện chặt chẽ việc miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, phát hiện những đảng viên suy thoái, vi phạm tư cách đảng viên để kịp thời đưa ra khỏi Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên.

Tiếp tục thực hiện tốt quy định về phân công cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ, công chức cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh, cấp ủy huyện dự sinh hoạt với các chi bộ. Đảng ủy cấp xã phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ, hàng tháng dự sinh hoạt định kỳ với các chi bộ, có trách nhiệm hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ đảm bảo toàn diện, phong phú, thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng loại hình chi bộ.

Làm tốt công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy các cấp và người đứng đầu cấp ủy. Thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; chú ý điều động, luân chuyển, giao việc để đào tạo, rèn luyện cán bộ; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, có trách nhiệm, tâm huyết, khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục