Tự hào Đảng 93 xuân

- Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Gần 1 thế kỷ qua, Đảng đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi gian lao, thử thách, từng bước giành những thắng lợi to lớn, đưa Việt Nam từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một quốc gia có uy tín, vai trò và vị thế trên trường quốc tế.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam Á. Tiếp đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế.

93 năm qua, Đảng ta với bản lĩnh vững vàng, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc đã thật sự khiêm tốn, cầu thị, nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Đặc biệt thời gian qua, Đảng ta quyết liệt thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, toàn diện và đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo được niềm tin vững chắc của nhân dân.

Thực tiễn 93 năm qua chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, Đảng ta đã đưa đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay. Sự phát triển của đất nước khẳng định sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, khẳng định việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là nguồn gốc sức mạnh của Đảng.

Tuyên Quang từ một chi bộ ban đầu được thành lập ngày 20-3-1940 với 7 đảng viên, đến nay toàn tỉnh đã có 449 tổ chức cơ sở đảng với gần 58 nghìn đảng viên. Đội ngũ đảng viên và tổ chức đảng trong toàn tỉnh luôn là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương; đưa tỉnh phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực vươn lên và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hòa nhịp với sự phát triển chung của đất nước.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên cần đề cao trách nhiệm nêu gương; cùng giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

Trong không khí của mùa xuân mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu, vượt qua những thách thức, tiếp tục phát huy mọi tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực nhằm đạt kết quả cao hơn nữa trong năm 2023 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân Tuyên Quang gửi trọn niềm tin vào con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, phát huy truyền thống quê hương Cách mạng Tân Trào để biến thách thức thành cơ hội, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực, đời sống nhân dân thêm ấm no, hạnh phúc.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục