Yêu cầu tất yếu cho sự phát triển

- Hoàn thiện thể chế là yêu cầu có tính tất yếu, khách quan đối với sự phát triển của một quốc gia. Đối với Việt Nam, cải cách và hoàn thiện thể chế luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chú trọng trong quá trình đổi mới đất nước. Trong ba đột phá chiến lược phát triển bền vững đất nước được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển tiếp tục được đặt ở vị trí đầu tiên.

Việc xây dựng và thi hành pháp luật là hai yếu tố quan trọng, hình thành nên thể chế, luôn chiếm vị trí quan trọng trong cấu trúc của thể chế.

Thực hiện công tác cải cách thể chế, thời gian qua tỉnh ta đã có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Các dự thảo văn bản được soạn thảo, lấy ý kiến tham gia theo đúng quy định. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên. Tỉnh đã tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật tập trung vào các lĩnh vực có nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp và chủ đề công tác năm của tỉnh để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản cho phù hợp, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Có thể nói, trong bối cảnh hiện nay đặt ra những yêu cầu đặc biệt, thậm chí là chưa từng có đối với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, thi hành pháp luật để thực hiện có hiệu quả yêu cầu về cải cách, hoàn thiện thể chế. 

Để có thể đạt được các mục tiêu của sự phát triển, đòi hỏi cần tiếp tục quyết liệt đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác xây dựng và thi hành pháp luật, trong đó cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác xây dựng và thi hành pháp luật; tăng cường năng lực cho các chủ thể tham gia công tác xây dựng và thi hành pháp luật; tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình lập pháp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật; tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra, rà soát văn bản, sơ kết, tổng kết việc thi hành pháp luật... Bởi đẩy mạnh cải cách thể chế chính là giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục