Xây dựng chế độ chính sách cho cán bộ dưới cơ sở hợp lý hơn

- Tôi mong muốn, cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm, lãnh đạo hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội các cấp; quan tâm xây dựng chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ dưới cơ sở hợp lý hơn nhằm phát huy hiệu quả vai trò “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước đến nhân dân nhanh chóng, kịp thời.
 

Ông Ma Văn Phong, Bí thư Chi bộ thôn Yên Khánh, Đảng bộ xã Hoàng Khai (Yên Sơn) 

Tin cùng chuyên mục