Nêu cao tinh thần “7 dám”

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên sao cho thực sự là “công bộc” của Nhân dân. Người đánh giá cao vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức trong sự nghiệp cách mạng và chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Ở Bác Hồ, tinh thần dám nghĩ, dám làm luôn gắn liền với đề cao trách nhiệm, có gan phụ trách, không sợ khuyết điểm. Theo Bác, muốn cán bộ công tác giỏi, muốn sự nghiệp đổi mới tiến lên, gặt hái được nhiều thành tựu năm sau to hơn năm trước thì nhất định phải dám nghĩ, dám làm, có gan phụ trách

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng trao giải Nhất cho các thí sinh tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023.

Suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là từ khi Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới, có rất nhiều cán bộ, đảng viên rất tâm huyết, vì nước, vì dân, có tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, có bản lĩnh chính trị, nhận thức và hành vi đúng, luôn kiên định đổi mới và sáng tạo nhằm đạt được mục tiêu vì lợi ích chung. 

Thời điểm này, tinh thần “7 dám” (dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang bắt đầu được lan tỏa ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Tinh thần ấy đã được cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương.

Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung. Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2023/NÐ-CP, ngày 29/9/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Quy định số 20-QĐ/TU ngày 1/7/2023 về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND triển khai thực hiện quy định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đến hết tháng 7/2023, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện quy định khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo.

Tư tưởng chỉ đạo, quan điểm: “Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào” cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đề ra trong Kết luận Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung đã chỉ đạo rõ tại Kết luận Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”: Khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khắc phục hiện tượng làm cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; Kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém, suy thoái về phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín thấp hoặc có năng lực nhưng không nhiệt tình, sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc; Xử lý nghiêm cán bộ sai phạm có tư lợi cá nhân. Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIX, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đã khẳng định: “Chúng ta không thiếu cán bộ. Nếu cán bộ không làm hết trách nhiệm thì có thể thay đổi người giữ chức vụ”.

Để thực hiện “7 dám”, cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện để có đầy đủ phẩm chất, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy trí tuệ, bản lĩnh, dám đấu tranh, đấu tranh quyết liệt với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Qua đó thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về việc tập trung “xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết”.

Đức Anh

Tin cùng chuyên mục