Tiếng việt | English

Nà Hang triển khai hiệu quả công tác dân vận

TQĐT - Thực hiện nghiêm túc quy chế dân vận trong hệ thống chính trị, Huyện ủy Nà Hang đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang từ huyện đến cơ sở tham gia thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Chất lượng công tác dân vận được nâng cao đã phát huy được vai trò của nhân dân trong việc tham gia, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân với Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nà Hang (ngoài cùng bên phải) 
hướng dẫn nhân dân xã Thanh Tương kỹ thuật chăm sóc cây vụ đông.

Đồng chí Triệu Thị Toan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Nà Hang cho biết, phát huy sức mạnh của công tác dân vận, đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước như các phong trào xây dựng nông thôn mới, làm đường bê tông nội đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo hiệu quả...

Nổi bật là thực hiện tốt việc vận động nhân dân tích cực lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững. Vì vậy trong năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm từ 50,8% xuống còn 42,7%.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cũng tích cực vào cuộc vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Giai đoạn 2011 - 2016, các tổ chức, đoàn thể của huyện đã cụ thể hóa hơn 11.100 văn bản các loại về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện chế độ thông tin, thông báo, hằng tháng MTTQ và các đoàn thể của huyện, Đội phong trào Công an, Ban Chính trị, Ban CHQS huyện đều báo cáo kết quả công tác dân vận. Việc phối hợp giải quyết tình huống phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được thực hiện nghiêm túc. Sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã giúp kinh tế - xã hội của huyện có nhiều khởi sắc.

Riêng năm 2016, huyện đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật như: Sản lượng lương thực trên 18.500 tấn, đạt 102,3%; sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 626 tấn, đạt 100,3%; trên 99% hộ dân ở thị trấn được sử dụng nước sạch; trên 90% hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; giải quyết việc làm mới cho 1.200 lao động, đạt 100% kế hoạch...

Công tác đối thoại với nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối tác phong làm việc của cán bộ được chú trọng. Từ năm 2011 đến nay, huyện đã tổ chức được 215 cuộc đối thoại với nhân dân; tổ chức được 421 cuộc hòa giải phát sinh tại cơ sở liên quan đến đời sống nhân dân, đã hòa giải thành công 393 vụ việc, các vụ việc còn lại đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đảm bảo, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, từ năm 2011 đến nay, toàn huyện tiếp 814 lượt công dân, tiếp nhận 898 đơn. Huyện đã giải quyết xong 876 đơn thuộc thẩm quyền, 22 đơn còn lại đang tiếp tục xem xét giải quyết.

Huyện Nà Hang xác định, thực hiện tốt công tác dân vận sẽ huy động được sức mạnh của toàn dân đoàn kết thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Dân vận hiệu quả sẽ là vấn đề then chốt để huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết mà Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra. Trong đó đích cao nhất là đưa huyện thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Bài, ảnh: Đào Thanh 

Tin cùng chuyên mục