Tiếng việt | English

Đảng bộ huyện Yên Sơn tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

- Triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Yên Sơn đang tích cực các bước chuẩn bị theo phương châm: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nhữ Hán (Yên Sơn) nắm tình hình chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ xã.

Theo kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Huyện ủy Yên Sơn, các chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở phải tổ chức xong đại hội trước 31-3-2020; chi bộ, đảng bộ cơ sở đại hội bắt đầu từ tháng 4-2020, hoàn thành trước ngày 30-6-2020. Đại hội Đảng bộ huyện không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31-8-2020. Do đó, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn đã được triển khai. Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, sâu sắc tinh thần, nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 306-KH/TU ngày 15-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 96-NQ/TU ngày 22-7-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về thực hiện Chỉ thị số 35 để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng, thống nhất từ huyện đến cơ sở.

Đồng chí Lê Quang Toàn, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện cho biết: Huyện ủy đã tiến hành xong việc tổ chức quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp ở cấp huyện cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các xã, thị trấn. Cùng với đó, huyện đã kiện toàn các tiểu ban và triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để gắn trách nhiệm khi tổ chức thực hiện; thành lập các tổ giúp việc cho các tiểu ban. Đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch chuẩn bị đại hội phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả theo đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đảng bộ huyện đặc biệt coi trọng, nhằm đảm bảo chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất và uy tín, thật sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Huyện cũng tập trung rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đảng bộ xã Thắng Quân, những ngày này ngoài việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và của cả nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đang tích cực chuẩn bị các mặt công tác cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, Đảng ủy xã đã hoàn thành xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ xã. Trong đó, xác định rõ nội dung và thời gian cụ thể tổ chức đại hội các cấp; thời gian hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội. Về công tác nhân sự, Đảng bộ xã thực hiện đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển; về bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng, gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng tham gia đóng góp vào sự thành công của đại hội. 

Đồng chí Nông Thị Tuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thắng Quân cho biết, thời gian tới, song song với công tác chuẩn bị đại hội, Đảng bộ xã sẽ tập trung tuyên truyền về đại hội; tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhằm phát huy dân chủ cơ sở, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.

Huyện ủy Yên Sơn cũng đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở phải chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, không để xảy ra những vấn đề phức tạp, nhằm giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị tổ chức đại hội ở các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng nhằm tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp.               

   Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục