Cải cách hành chính hiệu quả, thực chất

- Năm 2023, công tác cải cách hành (CCHC) được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. CCHC của tỉnh ngày càng hiệu quả hơn, nhất là kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấp hành các quy định về đạo đức, công vụ, văn hóa công sở đã ngày càng đi vào nền nếp.

Nhiều giải pháp

Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2023, UBND tỉnh và các cơ quan đã ban hành 299 văn bản chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan thực hiện nghiêm việc tự chấm điểm hàng tháng xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh theo Bộ tiêu chí của Bộ Nội vụ.

Việc tự chấm điểm hàng tháng giúp xác định rõ từng tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm, chưa đạt điểm tối đa, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch theo mục tiêu đề ra. Trên cơ sở đó, kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh. Tỉnh ban hành Đề án “Xác định chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý Nhà nước thuộc UBND tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” giai đoạn 2022 - 2030, nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ công tác CCHC từ tỉnh đến cơ sở.

Tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC, thực hiện kiểm tra các sở, ban, ngành, các đơn vị cấp huyện và đơn vị cấp xã. Qua kiểm tra, trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác CCHC, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế được chỉ ra góp phần thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành và doanh nghiệp tại Chương trình Cà phê doanh nhân tháng 12/2023.

Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức các cuộc gặp gỡ và đối thoại của lãnh đạo tỉnh với nông dân, doanh nghiệp, thanh niên. Qua đó kịp thời nắm bắt được những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai các cơ chế, chính sách của tỉnh; tiếp nhận những đề xuất để tháo gỡ, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã.

Công tác CCHC đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả với nhiều hình thức như tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp giao ban, trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Cổng thông tin điện tử tỉnh, của cơ quan, đơn vị; lồng ghép tuyên truyền CCHC với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thông qua các buổi tọa đàm; tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về công CCHC tại các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, nội dung tuyên truyền về CCHC được Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục hàng tuần.

Trong công tác CCHC được ghi nhận với nhiều sáng kiến, cách làm mới hiệu quả như xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang; xây dựng Phần mềm số hóa kết quả giải quyết TTHC, xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang; tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố bằng hình thức trực tuyến; xây dựng triển khai thực hiện thư viện số tỉnh Tuyên Quang.

Những kết quả thực chất

Nhìn vào Chỉ số CCHC (PARINDEX) của tỉnh Tuyên Quang năm 2022 đạt 85,34% (xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố), tăng 2 bậc; Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2022 (SIPAS) đạt 81,72% (xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố), tăng 20 bậc so với năm 2021. Đây là những con số phản ánh khá chân thực về công tác CCHC của tỉnh trong thời gian qua, tuy rằng chưa phải là cao so với bảng xếp hạng nhưng cho thấy có sự chuyển biến tích cực. 

Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tế của địa phương; từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng giải quyết TTHC được nâng lên thông qua việc thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết, đánh giá kết quả giải quyết TTHC, công khai, minh bạch TTHC tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.

 

Cán bộ Sở Tư pháp hướng dẫn người dân thực hiện TTHC.

Toàn tỉnh đã rà soát, cắt giảm yêu cầu, điều kiện, thành phần hồ sơ và giảm thời gian giải quyết của 419 TTHC thuộc 19 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 22%; công bố 685 danh mục TTHC (61TTHC quy định mới; 521TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế; 103 TTHC bãi bỏ) và 531 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của 16 cơ quan, đơn vị; 100% cơ quan, đơn vị đã thực hiện nhận hồ sơ trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, cấp bộ. Qua đó, đã góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian cho cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.

Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; quy định chức năng nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo; chủ động triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương. Việc quản lý, sử dụng và thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thu hút người có tài vào làm việc tại các cơ quan nhà nước được chú trọng.

Hiện toàn tỉnh cung cấp 1.844 thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 50,5%. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khả năng tương tác thuận tiện, trực tuyến với cơ quan Nhà nước trong các hoạt động quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ dựa trên các nền tảng công nghệ số.

Có thể khẳng định, năm 2023, công tác CCHC của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến hết sức tích cực, ngày càng hiệu quả, tạo động lực thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục