Tiếng việt | English

HĐND thành phố Tuyên Quang họp về việc đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II

- Ngày 21-2, HĐND thành phố Tuyên Quang tổ chức kỳ họp bất thường về việc đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh và điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt các tờ trình và dự thảo nghị quyết gồm: Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Tuyên Quang; điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2020; bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố, xã, phường năm 2020; bổ sung danh mục và phân bổ vốn các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 từ nguồn vốn phân cấp của thành phố; việc giao UBND thành phố quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương và tiến hành bầu bổ sung thành viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.


Các đại biểu dự hội nghị.

Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhân thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh có phạm vi nghiên cứu gồm 10 phường, 5 xã của thành phố, với 184,38 km2 và 335.012 người. Đến nay, thành phố đã cơ bản đạt các tiêu chuẩn đô thị loại II, tự đánh giá là 90,21/100 điểm so với các tiêu chí và tiêu chuẩn đô thị loại II được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Tại kỳ họp, đại biểu đã cơ bản nhất trí với các nội dung của đề án. Việc lập đề án là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vị thế, thúc đẩy sự phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như việc đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành kinh tế công nghiệp, dịch vụ; thúc đẩy sự phát triển, tỷ lệ đô thị hóa, nâng cao chất lượng đời sống xã hội. Đại biểu đã thảo luận, đóng góp các ý kiến để UBND thành phố tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các nội dung, các tiêu chuẩn chưa đạt của đề án làm cơ sở để trình các cấp có thẩm quyền thông qua, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục