Tiếng việt | English

Báo chí của tỉnh thực sự xứng đáng là lực lượng xung kích trong công tác tuyên truyền

TQĐT - Từ đầu những năm 20 của thế kỷ XX, tư tưởng lý luận cách mạng vô sản được truyền bá vào Việt Nam. Tháng 11 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam. Năm 1925, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, xuất bản báo Thanh niên, ra số 1 ngày 21-6-1925. Từ đây, báo chí cách mạng Việt Nam bắt đầu hình thành và phát triển, giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Báo Thanh niên mở đầu cuộc cách mạng tư tưởng, đưa nền tảng tư tưởng truyền thống của dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đào tạo lớp nhà báo vô sản đầu tiên của Việt Nam.

Tháng 2-1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 52 ngày 5-2-1985 lấy ngày ra số đầu tiên của báo Thanh niên làm Ngày Báo chí Việt Nam nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với báo chí. Ngày 21-6-2000, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Báo chí Việt Nam, Bộ Chính trị đồng ý gọi ngày Báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Báo chí Cách mạng Việt Nam và những người làm báo Việt Nam tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của mình. Vinh dự được Bác Hồ trực tiếp sáng lập, chỉ dẫn, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã gắn bó với suốt quá trình cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc để cống hiến và trưởng thành. 

Cùng với sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 3 - 12 - 1964, Báo Tuyên Quang được thành lập; ngày 30-10-1976, Đài Phát thanh tỉnh Hà Tuyên (nay là Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) được thành lập; năm 1982, Báo Văn nghệ Hà Tuyên (tiền thân của báo Tân Trào) được thành lập. Suốt chặng đường nửa thế kỷ qua, báo, đài của tỉnh  luôn  giữ đúng tôn chỉ, mục đích, đảm bảo đúng định hướng chính trị; kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, truyền thống lịch sử văn hóa tốt đẹp của quê hương cách mạng; thông tin kịp thời các sự kiện thời sự chính trị của tỉnh, của đất nước, góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Báo, đài đã tích cực cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nêu gương những điển hình tiên tiến, phê phán hành vi, hiện tượng tiêu cực trong xã hội; thực hiện có hiệu quả việc tổng kết, khẳng định và quảng bá những thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của tỉnh với bạn bè trong nước và quốc tế; tăng cường sự hiểu biết, liên kết, hợp tác giữa các tỉnh, thành phố, các nhà đầu tư trong và ngoài nước với Tuyên Quang. 

Vai trò của báo, đài trong đời sống xã hội và uy tín trong Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng được nâng cao. Báo chí của tỉnh thực sự xứng đáng là lực lượng xung kích trong công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. 

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục