Tiếng việt | English

Khả quan nhưng không được chủ quan

- Theo báo cáo của Sở kế hoạch và Đầu tư, so với các tỉnh miền núi phía Bắc, Tuyên Quang đang đứng ở vị trí khá cao về một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Cụ thể, trong 12 chỉ tiêu đã được đánh giá hoặc đã tập hợp được số liệu của cả 11 tỉnh miền núi phía Bắc gồm: Tuyên Quang, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Sơn La, thì có 11 chỉ tiêu tỉnh ta ở trong tốp đầu (xếp từ thứ 2 tới thứ 4).Cụ thể, trong 7 chỉ tiêu về kinh tế đã có số liệu ước 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh ta có 6 chỉ tiêu đang đứng trong tốp đầu, gồm: Tốc độ tăng trưởng sản phẩm GRDP (đứng thứ 2 với 109,02%); giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 (xếp thứ 2 với 7.460 tỷ đồng); giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 2010 (xếp thứ 4, với 3.723 tỷ đồng); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (xếp thứ 4, với 1.007 tỷ đồng); tổng kim ngạch xuất khẩu (xếp thứ 3, với 40,1 triệu USD); tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội (xếp thứ 4, với 8.001 tỷ đồng).Có 2/2 chỉ tiêu về xã hội - môi trường (đã có số liệu) tỉnh ta xếp thứ 2 và 3, trong đó: Số lao động được tạo việc làm mới, xếp thứ 2 (với 9.704 người); trồng rừng xếp thứ 3 (với 12.036,5 ha).

Trong số 3 chỉ tiêu về quản trị, tỉnh ta đều xếp thứ 2. Cụ thể: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, tỉnh ta xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, theo đó xếp thứ 2/11 tỉnh miền núi phía Bắc; về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), năm 2018, tỉnh ta xếp thứ 2 với 44,91 điểm; chỉ số cải cách hành chính (Par Index), năm 2018 tỉnh ta xếp thứ 2 với 78,71%.

Tuy nhiên trong 12 chỉ tiêu đã được đánh giá hoặc đã tập hợp được số liệu, có 1 chỉ tiêu chúng ta còn xếp thứ hạng thấp, đó là cơ cấu kinh tế. Cụ thể: Nông, lâm nghiệp 23,53%, xếp thứ 9; công nghiệp - xây dựng 26,37%, xếp thứ 5; dịch vụ 44,79%, xếp thứ 7.Cùng với đó, một số chỉ tiêu chủ yếu chúng ta chưa thu thập được đầy đủ số liệu như: Thu hút khách du lịch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội; số bác sỹ/10.000 dân; tỷ lệ che phủ rừng. Đặc biệt, một chỉ tiêu rất quan trọng là GRDP bình quân đầu người thì hết năm các tỉnh mới tính.

Như vậy, với kết quả này, chúng ta có thể khả quan dự báo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ đạt mục tiêu tổng quát, xuyên suốt do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra đó là: Phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhưng chúng ta cũng không được chủ quan bởi những bất lợi do khách quan đưa lại như thiên tai, dịch bệnh và ở đâu đó vẫn còn những cán bộ, công chức, viên chức chưa quyết liệt, trách nhiệm, chưa đủ kinh nghiệm, năng lực trong thực thi nhiệm vụ; còn một số người dân chưa đồng thuận với chủ trương, cơ chế, chính sách đúng đắn của tỉnh nên một số dự án, chương trình liên quan tới giải phóng mặt bằng tiến độ còn chậm.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục