Tiếng việt | English

Thực hiện tốt công tác cán bộ theo lời dặn của Bác Hồ

TQĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực trong công việc của mỗi cán bộ, đảng viên. Người cũng đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác cán bộ trong việc xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Công tác cán bộ của chúng ta hôm nay vẫn theo những định hướng của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ khâu lựa chọn, tuyển dụng đến việc huấn luyện đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ.

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã nêu 27 biểu hiện cụ thể của những suy thoái như những tiêu chí đối chiếu để mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự kiểm tra, tự đánh giá và từ đó đề ra cách sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng của từng cán bộ và cả tổ chức. 

Gần đây nhất, ngày 19/5/2018, Trung ương đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết nhấn mạnh kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. 

Để thực hiện hiệu quả công tác cán bộ, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể và đạt được những kết quả tích cực. Điều này được khẳng định trong báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Tỉnh ủy vừa ban hành.

Ưu điểm nổi bật trong 10 năm qua là tỉnh đã ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ; đã thu hút được hàng trăm người có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên về tỉnh công tác, hỗ trợ hàng chục tỷ đồng cho việc thu hút và nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức.

Tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức làm việc và phát huy khả năng sáng tạo; trọng dụng, tôn vinh đối với những trí thức có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn cao và có năng lực, nghiệp vụ công tác. 

Đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực công tác không ngừng được nâng lên; tỷ lệ trí thức là đảng viên, trí thức là người dân tộc thiểu số, trí thức là nữ và trí thức trẻ dưới 30 tuổi tăng qua các năm. 

Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ rõ một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức của một số cấp ủy, chính quyền còn hạn chế; số lượng trí thức có trình độ học vấn cao còn ít; cơ cấu đội ngũ trí thức còn bất hợp lý về ngành, lĩnh vực; khả năng sáng tạo, năng lực thực tiễn của một bộ phận trí thức còn hạn chế...

Đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ tồn tại hạn chế, tỉnh cũng đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết 27; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ trí thức, cân đối cơ cấu ngành, lĩnh vực; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để trí thức phát huy năng lực sáng tạo;...

Xây dựng đội ngũ trí thức ngang tầm nhiệm vụ - đó là cách mà tỉnh đang thực hiện theo lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, để xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” đúng như căn dặn và mong ước của Người. Đây cũng là mong mỏi của nhân dân khi kỳ vọng vào sự tiến bộ trong hoạt động của các cơ quan công quyền.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục