Kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2021): Ý nghĩa lịch sử của sự kiện

- Mùa hè năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Sau 30 năm xa Tổ quốc ngày 28-1-1941. Người đã qua cột mốc 108 biên giới Việt - Trung về Việt Nam.

30 năm là một chặng đường dài, trải qua năm châu bốn biển đã ghi nhận sự trưởng thành của một con người về tuổi đời, về nhận thức, tư tưởng, từ thân phận của người dân nô lệ trở thành một chiến sỹ cách mạng kiên cường. Sự trưởng thành đó của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, có ý nghĩa vô cùng sâu sắc vì sự trưởng thành đó gắn liền với vận mệnh của đất nước, của dân tộc.


Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang tham quan triển lãm ảnh bên lề Đại hội XIII của Đảng.
Ảnh: Thành Công

Sau khi tìm được con đường đúng đắn để cứu nước, giải phóng dân tộc. Nguyễn Ái Quốc đã nỗ lực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đặc biệt Người không ngừng xúc tiến việc trở về nước như ước nguyện khi Người ra đi từ bến cảng Nhà Rồng.

Trở về nước, Người đã chọn Pác Bó (Cao Bằng) làm nơi đặt cơ quan chỉ đạo phong trào cách mạng, đây là nơi có địa thế hiểm trở, quần chúng nhân dân đã được giác ngộ, kiên cường đấu tranh, một lòng trung thành với Đảng, với cách mạng.

Ở Pác Bó, Người đã sống những năm tháng vô cùng khó khăn với “cháo bẹ, măng rau”, nhưng tràn đầy niềm tin, lạc quan cách mạng. Tại đây, Người đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5-1941) hội nghị đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược của Đảng ta, đưa ra những quyết sách quan trọng, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Hội nghị quyết định thành lập ở mỗi nước Đông Dương một mặt trận dân tộc thống nhất. Sự thay đổi căn bản nhận thức về nhiệm vụ hiện thời của cách mạng Đông Dương chính là nền tảng để Đảng đưa ra những quyết sách lớn nhằm đoàn kết rộng rãi mọi lực lượng yêu nước, xây dựng lực lượng quần chúng cách mạng cả ở nông thôn và thành thị, xây dựng căn cứ địa cách mạng và lực lượng vũ trang, tích cực chuẩn bị lực lượng đón thời cơ tổng khởi nghĩa.

Cùng tại Pác Bó, ngày 19/5/1941, theo sáng kiến của Người, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Sau khi ra đời, Mặt trận Việt Minh, đã lôi cuốn, tập hợp sức mạnh quần chúng cả nước đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần quyết định vào sự thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945. Việt Minh chính là sự sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc kết hợp với truyền thống đoàn kết “muôn người như một” từ bao đời của ông cha.

Cùng với xây dựng Mặt trận Việt Minh, Nguyễn Ái Quốc đã tập trung chỉ đạo xây dựng căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Bắt đầu từ căn cứ địa cách mạng Bắc Sơn - Võ Nhai, chỉ sau một thời gian ngắn đã phát triển thành cả một vùng rộng lớn bao gồm 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang. Dưới sự chỉ đạo của Người, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời, tạo một cục diện mới trên mặt trận đấu tranh vũ trang cách mạng.

Toàn cảnh thành phố Tuyên Quang.  Ảnh: Việt Hòa

Có thể nói, từ mùa xuân năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước, Đảng ta và phong trào cách mạng do Người trực tiếp lãnh đạo mới thật sự thực hiện được một chiến lược lớn là đặt cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam đứng về phe Đồng Minh chống phát xít, cũng như tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều nước đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nước ta giành thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám 1945.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã tiếp tục mở đường đi tới những thắng lợi huy hoàng cho cách mạng Việt Nam. Từ mùa xuân Tân Tỵ năm 1941, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta do Đảng và Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo đã chuyển sang một thời kỳ mới - thời kỳ nhiệm vụ giải phóng dân tộc được đặt lên hàng đầu. Để rồi đến mùa xuân 1975 hoàn thành sự nghiệp giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ trở về nước (28/1/1941 - 28/1/2021) đúng vào thời điểm đang diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục khẳng định những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, khẳng định ý nghĩa và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. Qua đó giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử, thể hiện lòng tự hào, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước.    

  Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục