Sức sống mãnh liệt của Chủ nghĩa Mác - Lê nin với cách mạng Việt Nam

- Chủ nghĩa Mác - Lê nin là khoa học, là chân lý, có giá trị thời đại, có sức sống mãnh liệt. Chủ nghĩa Mác - Lê nin là một hệ thống tư tưởng mang tầm đỉnh cao lý luận, vì nó không chỉ dừng lại ở việc mô tả chủ nghĩa tư bản, mà còn phát hiện ra những quy luật cơ bản của chủ nghĩa tư bản nói riêng và lịch sử loài người nói chung. Mục tiêu của chủ nghĩa Mác - Lê nin là hướng đến “giải phóng con người”, chính điều này quy định bản chất nhân văn, đem lại sức sống Vĩnh hằng cho chủ nghĩa Mác - Lê nin.

Điểm vượt trội của chủ nghĩa Mác - Lê nin so với các học thuyết khác ở chỗ nó là học thuyết duy nhất đã chỉ ra mục tiêu, con đường, lực lượng, cách thức, hình thức, phương pháp đấu tranh xóa bỏ mọi áp bức, bất công, thực hiện giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giải phóng xã hội, giải phóng dân tộc và giải phóng nhân loại. Đây là kim chỉ nam cho hành động, khắc phục triệt để thế giới quan duy tâm tôn giáo, phương pháp tư duy siêu hình, xác lập một thế giới quan, nhân sinh quan khoa học, cách mạng với phép biện chứng duy vật làm thay đổi phương pháp tư duy của nhân loại.

Trong thời đại ngày nay, chủ nghĩa Mác - Lê nin không những không lỗi thời lạc hậu mà đã và đang tiếp tục đóng vai trò là kim chỉ nam cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân các dân tộc trên thế giới. Do vậy, các Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động tiến bộ trên thế giới phải kiên quyết đấu tranh bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin.

Đối với Việt Nam, chủ nghĩa Mác - Lê nin là nền tảng lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào thực tiễn Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp một cách nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác - Lê nin với tư tưởng truyền thống dân tộc và các giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sự phát triển tiếp theo của chủ nghĩa Mác - Lê nin, là ngọn cờ lý luận cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hồ Chí Minh đã chuyển hóa chủ nghĩa Mác - Lê nin thành hệ thống thế giới quan, phương pháp luận, nhân sinh quan khoa học, thực tiễn, trực tiếp lãnh đạo thành công các mạng Việt Nam.

Thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội chủ nghĩa thông qua quá trình đổi mới Đảng ta ngày càng nhận thức đầy đủ hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác - Lê nin, và khẳng định chỉ có trên cơ sở trung thành và Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam thì Đảng mới có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng và mới tránh được nguy cơ sai lầm về đường lối. 

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục