Tiếng việt | English

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Lũng Tẩu, xã Tân Trào (lần thứ nhất từ ngày 12-9 đến ngày 16-12-1948). 

Ngày 15-9-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định cử một phái đoàn của Chính phủ do bác sĩ Phạm Ngọc Thạch làm trưởng đoàn vào Nam Bộ úy lạo đồng bào và chiến sỹ, kiểm tra các công việc kháng chiến và hành chính. 

Ngày 28 và 29 - 9 - 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp của Hội đồng Quốc phòng tối cao để bàn về kế hoạch Thu - Đông và chương trình năm 1949, việc tổ chức bộ máy kháng chiến hành chính, vấn đề tiếp tế cho Việt Bắc, kế hoạch bảo vệ cơ quan và mùa màng. 
Thời gian ở Lũng Tẩu lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp tháng 10, tháng 11-1948 của Hội đồng Chính phủ, nghe báo cáo tình hình quân sự, nội trị, thảo luận vấn đề phân tán và quân sự hóa, bàn việc thưởng huân chương nhân kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến. 

Tháng 9, tháng 10-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: Cách làm việc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và bài Chủ nghĩa cá nhân, nêu lên những biểu hiện cụ thể, hậu quả nguy hại và cách tẩy sạch “bệnh chủ nghĩa cá nhân”. 

Ngày 19-11-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 254/SL về tổ chức lại chính quyền nhân dân trong thời kỳ kháng chiến. 
                               
                                                                                            Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục