Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BGDĐT quy định quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT).

Theo đó, trường PTDTBT được nhà nước thành lập cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS), học sinh thuộc gia đình định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần thực hiện bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trường PTDTBT bảo đảm ổn định tỷ lệ học sinh là người DTTS: Có ít nhất 50% trong tổng số học sinh của toàn trường là người DTTS. Tỷ lệ học sinh bán trú: Đối với trường PTDTBT tiểu học có ít nhất 20% học sinh bán trú; đối với trường PTDTBT trung học cơ sở có ít nhất 45% học sinh bán trú; đối với trường PTDTBT tiểu học và trung học cơ sở có ít nhất 32,5% học sinh bán trú hoặc có ít nhất 20% học sinh tiểu học bán trú và 45% học sinh trung học cơ sở bán trú.

Trường PTDTBT thực hiện tuyển sinh theo yêu cầu phổ cập giáo dục bắt buộc đối với giáo dục tiểu học, yêu cầu phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện chương trình giáo dục và kế hoạch giáo dục theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông.

Trường PTDTBT thực hiện các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông và các hoạt động giáo dục đặc thù. Cụ thể, giáo dục học sinh về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; kỹ năng sống và bảo vệ môi trường; giáo dục lao động vệ sinh trường, lớp, cải thiện điều kiện ăn, ở, học tập của học sinh; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tham quan, lễ hội, tết dân tộc, giao lưu văn hóa nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc; tổ chức nấu ăn tập thể cho học sinh bán trú bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Thông tư cũng quy định giáo viên trường PTDTBT cần thực hiện các nhiệm vụ và quyền quy định tại Điều lệ trường phổ thông và các nhiệm vụ, quyền sau đây: Tìm hiểu, nắm vững phong tục, tập quán và đặc điểm tâm lý học sinh dân tộc của địa phương; vận dụng phương pháp dạy học phù hợp đối tượng học sinh; tham gia quản lý, giáo dục, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú; tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục đặc thù trong nhà trường. Được bồi dưỡng nâng cao năng lực về kiến thức dân tộc, tiếng DTTS, nội dung, phương pháp quản lý, giáo dục, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú, tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục đặc thù trong nhà trường và được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của nhà nước.

Học sinh bán trú thực hiện các nhiệm vụ và quyền quy định tại Điều lệ trường phổ thông. Ngoài ra, còn có các nhiệm vụ và quyền sau: Thực hiện nội quy nội trú của nhà trường; giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, tôn trọng bản sắc văn hóa của các dân tộc khác; được bố trí ăn, ở, sinh hoạt trong khu nội trú và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước.

  Thu Hường

Tin cùng chuyên mục