Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

- Thời gian qua trên các trang mạng xã hội các đối tượng phản động có những bài viết xuyên tạc, phản ánh không đúng sự thật, đánh giá phiến diện, tiêu cực về tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam.

Thực tế cho thấy, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là: Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của các công dân; các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước hay kích động bạo lực, chia rẽ nhân dân, chia rẽ  các dân tộc, tôn giáo, gây rối trật tự, xâm hại tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự và tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân... Chính sách trên luôn được Nhà nước Việt Nam khẳng định và thực hiện nhất quán. Sự ra đời của các tổ chức tôn giáo một mặt phản ánh sự quan tâm của Nhà nước trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, mặt khác khẳng định Việt Nam không phân biệt đối xử với những người có tín ngưỡng, tôn giáo, không phân biệt hay kỳ thị bất cứ tôn giáo nào, miễn sao hoạt động của các tôn giáo nằm trong khuôn khổ pháp luật.

Sự thật là thế, vậy mà thời gian qua các thế lực thù địch, phản động luôn đưa ra những thông tin sai lệch, cho rằng Việt Nam hạn chế các hoạt động tôn giáo, cho rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo... Những đánh giá ấy chẳng những không phản ánh đúng bản chất tình hình mà còn phớt lờ những thành tựu của nước ta trong tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Thực chất đây là âm mưu lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng ở Việt Nam hoàn toàn không có cái gọi là đàn áp hay hạn chế các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật. Những luận điệu xuyên tạc, vu cáo chỉ là chiêu trò của các thế lực thù địch nhằm phục vụ âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục