Tiếng việt | English

Dựa vào dân để xây dựng và bảo vệ Đảng

- Xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; trong sáng về đạo đức; chuẩn mực về phong cách lãnh đạo, đòi hỏi mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và cấp ủy các cấp, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy phải thực sự bản lĩnh về chính trị, tư tưởng, giữ nghiêm kỷ luật của tổ chức, gương mẫu về lối sống, bao dung, vị tha, thân ái, nghĩa tình với đồng chí, đồng nghiệp, những yếu tố đó cộng với sự tin tưởng của nhân dân sẽ là cách bảo vệ Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vững chắc, không thế lực nào có thể công phá được. Đây cũng là vấn đề then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Cổ nhân đã đúc kết nguyên tắc đảm bảo sự thành công cho mọi công việc đó là: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong đó yếu tố cuối cùng có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định vận mệnh của Đảng, quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, đó là phải có được “nhân hòa”, tức là phải có được lòng dân, có được niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng.

90 năm qua, nhân dân đã trao cho Đảng sứ mệnh lịch sử dẫn dắt đất nước ta tiến cùng thời đại, mỗi bước đi của dân tộc ta đều gắn với vai trò lãnh đạo Đảng. Vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng phải luôn ghi nhớ và tự hào về truyền thống xây dựng và trưởng thành của Đảng, luôn đoàn kết một lòng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, trong sạch về đạo đức, đặc biệt, phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân dựa vào dân. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu nhất, giải pháp của mọi giải pháp để đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động nhằm bảo vệ Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 Hoàng Bách

Tin cùng dòng sự kiện