Kiểm tra, giám sát để giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng

- Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện và có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đảm bảo chủ động, thường xuyên, đồng bộ, đúng quy định với nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên.

Tập trung triển khai, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình kinh tế - xã hội, các mục tiêu quan trọng của tỉnh, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm; nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý về trách nhiệm nêu gương rèn luyện, tu dưỡng, nỗ lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là một trong những chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định tiếp tục đổi mới, vận dụng sáng tạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát với tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, khách quan, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, các vấn đề nổi cộm, bức xúc, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm như: Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc quản lý đất đai, dự án đầu tư, tài nguyên, khoáng sản; quản lý ngân sách nhà nước, tài sản công; công tác tổ chức cán bộ; về trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên với tự kiểm tra của cấp dưới; giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra của các cơ quan Nhà nước, giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đảm bảo việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phải kịp thời, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, hành chính, đoàn thể.  

 Hoàng Bách

Tin cùng dòng sự kiện