Xứng đáng với niềm tin của nhân dân

Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã thoát ngưỡng nước nghèo, là Quốc gia thu nhập trung bình. Đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Thế và lực của đất nước ngày càng lớn mạnh, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn như ngày nay”.

Thành tựu đạt được là rất to lớn, nhưng vẫn còn đó những thách thức: “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn”: Tụt hậu xa hơn về kinh tế; định hướng xã hội chủ nghĩa; tệ tham nhũng, tiêu cực; diễn biến hòa bình. Vẫn còn đó sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những biểu hiện ngày càng phức tạp, nghiêm trọng. Niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ có sự suy giảm, đây là thách thức lớn đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Công tác cán bộ luôn luôn là công việc hệ trọng của Đảng “Khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt”. Trong giai đoạn hiện nay cần lắm sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong mọi công việc. Không thể chấp nhận những cán bộ, đảng viên năng lực yếu kém, nói không đi đôi với làm, chạy chọt, ích kỷ, vô cảm với nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải ý thức được vị trí công tác của mình từ đó xác định trách nhiệm phải làm sao cho xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Niềm tin, sự tín nhiệm của nhân dân là thước đo chính xác nhất để đánh giá năng lực và phẩm chất của mỗi cán bộ, đảng viên. Khi người cán bộ, đảng viên thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất tốt thì nhân dân sẽ hết lòng tin tưởng và ủng hộ. Ngược lại, nếu không biết khiêm tốn học hỏi, năng lực hạn chế, phẩm chất non kém, xa rời quần chúng thì người cán bộ đó đã không còn xứng đáng với niềm tin của đảng viên và nhân dân.

Hoàng Bách

Tin cùng dòng sự kiện