Tiên phong chuyển đổi số

- Với thông điệp 5C: Chuyển đổi, Chủ động, Công nghệ số, Cẩn trọng và Chia sẻ, tương ứng ...

Phát triển nhân lực số

- Nhân lực số là lực lượng lao động có trình độ, làm chủ các thiết bị công nghệ số, có ...

Tin xem nhiều

Cơ hội từ chuyển đổi số

- Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, tác động đến hầu hết các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, mở ra nhiều cơ hội đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương phải có sự ...

Hướng tới đô thị thông minh

- Xác định rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số trong xu thế hội nhập và phát triển, thành phố Tuyên Quang đã và đang từng bước làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân ...

Các doanh nghiệp nỗ lực chuyển đổi số

- Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong giai đoạn hiện nay, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và thành công của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ...

BHXH tỉnh nỗ lực chuyển đổi số

- Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 48 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thời gian qua, ngành ...