BIẾT SOI, BIẾT SỬA, MỞ CỬA LÒNG DÂN

Tự soi, tự sửa là quan điểm lớn của Đảng, Nhà nước và là yêu cầu cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Sau khi giải phóng được miền Nam, thống nhất đất nước thì việc đầu tiên phải chỉnh đốn, củng cố lại Đảng, Đảng mạnh thì cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”. Thực hiện lời dạy của Người, toàn Đảng đang tích cực triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.  

Ở Tuyên Quang, việc chữa bệnh "sợ soi, ngại sửa" được thực hiện trên tinh thần lấy chủ động phòng ngừa, lấy xây là chính; kỷ luật là để “trị bệnh cứu người”, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh. Tự soi, tự sửa được thực hiện theo nguyên tắc: Trên soi, dưới soi và tự mình soi. 

Báo Tuyên Quang giới thiệu tới bạn đọc loạt bài:

BIẾT SOI, BIẾT SỬA, MỞ CỬA LÒNG DÂN