Những dòng suối đang hấp hối

LTS: Những năm gần đây, do nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là ý thức thấp kém của một bộ phận người dân khiến cho không ít dòng suối đang chết dần. Vì vậy, trả lại sự sống cho những dòng suối cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, cấp uỷ, chính quyền và toàn thể nhân dân. Báo Tuyên Quang đăng tuyến bài viết: Những dòng suối đang “hấp hối", nhằm kêu gọi cộng đồng cùng hành động bảo vệ các dòng suối.